Danh sách công ty tại Huyện Mường Nhé

Mã số thuế: 5600269153

Người đại diện: Đỗ Anh Minh

Bản Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600268061

Người đại diện: Lê Xuân Phú

Bản Trạm Púng - Xã Quảng Lâm - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600267798

Bản Pá Mỳ ! - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600267526

Người đại diện: Trịnh Viết Toàn

Bản Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600267491

Người đại diện: Nguyễn Đình Thưởng

Tổ dân cư số 1 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600192207-001

Người đại diện: Nguyễn Văn Thắng

Tổ dân phố 2 - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600243772

Trung tâm mường nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600242521

Người đại diện: Bùi Công Thắng

Bản Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600241662

Bản Mường Toong - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600241574

Trung Tâm hyện Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600239913

- Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600239818

- Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết