Danh sách công ty tại Huyện Mường Nhé

Mã số thuế: 5600206611

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Chiến

Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600206065

Người đại diện: Phạm Văn Khiêm

Bản Đoàn Kết - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600206097

Người đại diện: Lê Thu Hà

Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600206058

Người đại diện: Đỗ Văn Đà

Bản Đoàn Kết - Xã Chung Chải - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600206040

Người đại diện: Khánh Thị Hương

Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600206107

Trung tâm Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600205632

Người đại diện: Tao Văn Vin

Trung tâm huyện Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600205657

Người đại diện: Khoàng Văn Sơn

Trung tâm Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600205618

Người đại diện: Đồng Xuân Sỹ

Trung tân xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600205336

Người đại diện: Tạ Văn Sơn

Trung tâm huyện Mường nhé. - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600205343

Người đại diện: Nguyễn Thi Minh Hồng

Bản Nậm Pố - xã Mường nhé. - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600205350

Người đại diện: Lò Thị Hạnh

Mường toong - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết