Danh sách công ty tại Xã Huyền Hội

Mã số thuế: 2100590268

Người đại diện: Thạch Sóc Kha

ấp Giồng Bèng - Xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100572011

Người đại diện: Nguyễn Minh Trí

ấp Lưu Tư - Xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100570991

Người đại diện: Nguyễn Văn Toàn

ấp Giồng Mới - Xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100545593

Người đại diện: Nguyễn Văn Tiến

ấp Kinh B - Xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100534619

Người đại diện: Nguyễn Văn út

ấp Kinh A - Xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100529496

Người đại diện: Võ Thị Hồng Nhiển

ấp Lưu Tư - Xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100466623

Người đại diện: Hoàng Mai Luân

ấp Giồng Mới - Xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100463728

Người đại diện: Trần Thị Chi

ấp Lưu Tư - Xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100387403-064

Người đại diện: Trương Hữu Mãnh

ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100391382

Người đại diện: Võ Chí Hiếu

ấp Bình Hội - Xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100387403-026

Người đại diện: Thạch Kiệm

ấp Sóc, xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100387403-036

Người đại diện: Sơn Thị Ngọc Oanh

ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết