Danh sách công ty tại Xã Huyền Hội

Mã số thuế: 2100387403-037

Người đại diện: Quách Minh Thuận

ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100387403-039

Người đại diện: Nguyễn Tấn Tài

ấp Kinh A, xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100381049

Người đại diện: Trần Công Luận

ấp Kinh A, xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100359396

Người đại diện: Bùi Chí Linh

ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100323216

Người đại diện: Bùi Chí Linh

ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100313056

Người đại diện: Võ Thanh Tòng

ấp Kinh B, xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100289741

Người đại diện: Phan Văn Bình

ấp Lưu Tư - Xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100191866

ấp Lưu tư, xã Huyền hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100102496

ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100102552

ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội - Huyện Càng Long - Trà Vinh

Xem chi tiết