Danh sách công ty tại Xã Đôn Châu

Mã số thuế: 2100606172

Người đại diện: Lâm Thanh Dũng

ấp Tà Rom A - Xã Đôn Châu - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100591991

Người đại diện: Lưu Văn Trung

ấp Ba Sát - Xã Đôn Châu - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100591085

Người đại diện: Diệp Bình Phương

ấp Ba Sát - Xã Đôn Châu - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100591092

Người đại diện: Lưu Văn Trí

ấp Ba Sát - Xã Đôn Châu - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100506900

Xã Đôn Châu - Xã Đôn Châu - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3700418278-002

Người đại diện: Trần Thị Việt Hảo

ấp Bà Nhì - Xã Đôn Châu - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3800321350-004

Người đại diện: Nguyễn Văn Hà

ấp La Bang Chùa - Xã Đôn Châu - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100398998

Người đại diện: Trần Ngọc Dân

ấp Ba sát - Xã Đôn Châu - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100287448-036

Người đại diện: Lê Tấn Đoàn

ấp La Bang Chợ, xã Đôn Châu - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100388679

ấp Bào môn - xã Đôn châu - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100388710

ấp La bang chợ - xã Đôn châu - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100388397

ấp La bang chợ - xã Đôn châu - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết