Danh sách công ty tại Huyện Mường Nhé

Mã số thuế: 5600217980

Trung tâm - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600217814

Người đại diện: Hà Linh

Bản Huổi Cọ - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600215704

Người đại diện: Hồ Thị Thắm

Sín Thầu - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600211107

Người đại diện: Lê thanh Kiên

Bản Trạm Púng - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600210375

Người đại diện: Chu Văn Sơn

Bản Mường Nhé - Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600209161

Sín Thầu - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600206890

Người đại diện: Nguyễn Đức Lâm

Bản Phiêng Vai - Xã Nậm Kè - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600206971

Người đại diện: Lò Văn Thanh

Xã Nậm Kè - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600206844

Người đại diện: Trần Hoàng

Xã Quảng Lâm - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600206812

Người đại diện: Lò Thị lên

Bản Trạm Púng - Xã Quảng Lâm - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600206869

Người đại diện: Chẻo văn Sơ

Xã Nậm Kè - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600206805

Người đại diện: Lò Thị Son

Bản Phiêng Vai - Xã Nậm Kè - Huyện Mường Nhé - Điện Biên

Xem chi tiết