Danh sách công ty tại Phường 02

Mã số thuế: 0306697500-001

Người đại diện: Lê Văn Trí

335 Hàn Hải Nguyên Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0306337360

Người đại diện: Lê Quang Thụy

322/21 Minh Phụng Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0306177420

Người đại diện: Lý Đức Tín

1398 Đường 3/2 Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0306022642

Người đại diện: Võ Quân

1340/1 Đường 3/2 Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305886262

Người đại diện: Tung Yu-Yuan

287 Minh Phụng Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305826030

Người đại diện: Trầm Bỉnh Tùng

28/10 Phú Thọ Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305709834

Người đại diện: Phan Quốc Hoa

343/36 Hàn Hải Nguyên Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305675857

Người đại diện: Lâm Kính Tiên

123 Hàn Hải Nguyên Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305675938

Người đại diện: Huỳnh Ngọc Tuấn

343/15 Hàn Hải Nguyên Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305031972

Người đại diện: Phan Quốc Hồng

113A Hàn Hải Nguyên Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305486271

Người đại diện: Châu Chí Cần

347/63 Minh Phụng Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0303422635

Người đại diện: Đào Cường

329/37 Minh Phụng Phường 02 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết