Danh sách công ty tại Chưa rõ

Mã số thuế: 2100287448-037

Người đại diện: Kim Ngọc ẩn

Khóm 5-TT Trà Cú - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100388492

- Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100376553

Người đại diện: Trầm Hữu Châu

Khóm 3-TT Trà Cú - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100339946

Người đại diện: Nguyễn Thành Công

Khóm 3-TT Trà Cú - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100369122

Người đại diện: Nguyễn Văn Hưng

Khóm 4 - TT Trà Cú - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100360190

Người đại diện: Trần Quốc Chương

Khóm 4-TT Trà Cú - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100355747

Người đại diện: Tăng Thị Hồng Nghiệp

Khóm II-TT Định An - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100190904-013

Người đại diện: Nguyễn Hồng Thủy

Khóm I-TT Trà Cú - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100190904-005

Người đại diện: Trần Văn Chiến

Khóm I-TT Trà Cú - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100340194

Người đại diện: Lâm Thành Trung

Phòng hạ tầng kinh tế-Khóm 7-TT Trà Cú - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100338149

Người đại diện: Sơn Xiêne

Khóm 3-TT Trà Cú - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100167609

Người đại diện: Tô Thị Hiển

ấp Sà Vần B - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết