Danh sách công ty tại Xã Ngãi Xuyên

Mã số thuế: 2100666252

Người đại diện: Nguyễn Thanh Lành

Ấp Xoài Xiêm, Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100638657

Người đại diện: Trần Văn Đực

Ấp Xoài Xiêm, Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100637364

Người đại diện: Thạch Thị Sêha

ấp Xoài Xiêm , Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100635656

Người đại diện: Nguyễn Văn Âu

Ấp Xoài Xiêm , Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100634010

ấp Xoài Thum , Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100604714

Người đại diện: Nguyễn Thành Luận

ấp Xa xi - Xã Ngãi Xuyên - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100475265-001

Người đại diện: Lê Quốc Cảnh

ấp Xoài Thum - Xã Ngãi Xuyên - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100593678

Người đại diện: Nguyễn Thanh Thiện

ấp Xoài Xiêm - Xã Ngãi Xuyên - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100588205

Người đại diện: Lai Chí Hiếu

ấp Xoài Thum - Xã Ngãi Xuyên - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100514066

Người đại diện: Kim Văn Mến

ấp Xoa�i Xiêm - Xã Ngãi Xuyên - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100506724

Xã Ngãi Xuyên - Xã Ngãi Xuyên - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2100477086

Người đại diện: Trương Văn Đệ

ấp Xa Xi - Xã Ngãi Xuyên - Huyện Trà Cú - Trà Vinh

Xem chi tiết