Danh sách công ty tại Xã Đạ Kho

Mã số thuế: 5801377014

Người đại diện: Trương Công Hoàng

Thôn 4, Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801375722

Người đại diện: Nguyễn Thị Hà

Thôn 5, Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801364167

Người đại diện: Đỗ Văn Học

Thôn 3, Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801345333

Người đại diện: Phan Xuân Hạnh

Thôn 3, Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801313268

Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Thủy

Thôn 3 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801300131

Người đại diện: Huỳnh Thị Ngọc Lan

Thôn 4 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 3603325797-001

Người đại diện: Đinh Văn Phú

Thôn 4 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801298901

Người đại diện: Lê Văn Phúc

Thôn 3 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801286222

Người đại diện: Nguyễn Giang Nam

Thôn 4 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801278567

Người đại diện: Nguyễn Đình Minh

Thôn 4 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801235570

Người đại diện: Đỗ Quốc Huy

Thôn 4 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5801208337

Người đại diện: Nguyễn Thị Thu

Thôn 4 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Xem chi tiết